Kurs Kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zamierza zorganizować i przeprowadzić Kurs Kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

CEL KURSU

·          przygotowanie uczestników do sprawnego  i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U. nr 200 poz. 1537 z późn. zm.)

ADRESACI  KURSU:

·         wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

·         nauczyciele – spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN – Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826

ORGANIZACJA KURSU:

·          planowany termin rozpoczęcia zajęć: 23 października 2015 r. godz. 15.00

·          planowany termin zakończenia zajęć: kwiecień 2016 r.

·          realizacja zajęć: co drugi weekend  (piątek – 4 lub 6 godz., sobota – 6 lub 8 godz., niedziela – 6 lub 8 godz.) z wyłączeniem ferii

·          łączna liczba godzin wszystkich zajęć: 276 (210 wynikających z obowiązującego Programu Ramowego Kursu Kwalifikacyjnego dla Oświatowej Kadry Kierowniczej, Warszawa, sierpień 1999 r., pozostałe godziny wynikają z reformy systemu oświaty
i zapotrzebowania uczestników)

·          koszt kursu 1800 zł

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą, faxem lub doręczenie osobiście do 20 października 2015 r. , do ŁCDNiKP Karty Zgłoszenia.

Kierownik/organizator

Elżbieta Kolczyńska tel.: (42) 678 33 78 wew.208
e-mail: ekolczynska@wckp.lodz.pl