O nas

Mariola Zajdlic – kierownik Ośrodka Zarządzania w Edukacji

m.zajdlic@lcdnikp.elodz.edu.pl 

Magister filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Łódzkim, absolwentka studiów podyplomowych „Menedżer Oświaty”, a także w zakresie nadzoru pedagogicznego, filologii polskiej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej, egzaminator przedmiotów humanistycznych na egzaminie gimnazjalnym, instruktor lekkiej atletyki,  nauczyciel dyplomowany, wieloletnie doświadczenie w kierowaniu szkołą na stanowisku dyrektora.

Aneta Madziara

a.madziara@lcdnikp.elodz.edu.pl

Magister pedagogiki – specjalność pedagogika opiekuńczo–wychowawcza  na Uniwersytecie Łódzkim, absolwentka Podyplomowego Studium Surdopedagogiki WSPS w Warszawie. Instruktor teatralny oraz instruktor dramy, ekspert w Komisjach Oceny Projektów przy Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Priorytetu III POKL 2007 – 2013 w priorytetach II, III i IX, ekspert wchodzący w skaład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy; współautor programów profilaktycznych realizowanych w łódzkich szkołach (np. „Zanim w szkole będzie źle”, „Ja, my, świat”) w ramach Grantów Prezydenta Miasta Łodzi; nauczyciel dyplomowany. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (certyfikat ORE), certyfikat "Lider Edukacji Coachem" i "Profesjonalny Coach"

Elżbieta Kolczyńska

e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, absolwentka podyplomowej filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz doradztwa szkolnego i zawodowego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania. Egzaminator sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej i egzaminu maturalnego z języka polskiego; nauczyciel dyplomowany; specjalista do spraw ewaluacji. Tutor (certyfikat tutorski nadany przez Kolegium Tutorów we Wrocławiu), Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (certyfikat ORE), certyfikat "Lider Edukacji Coachem" i "Profesjonalny Coach", ekspert ORE w dziedzinie kompetencji społecznych i obywatelskich; absolwentka studiów podyplomowych "Coaching i Mentoring
w Biznesie" organizowanych przez Politechnikę Łodzką.

Pęczek Katarzyna

k.peczek@lcdnikp.elodz.edu.pl 

Magister pedagogiki specjalnej na UŁ, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie matematyki. Egzaminator w sześcioletniej szkole podstawowej i przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w egzaminie gimnazjalnym. Nauczyciel dyplomowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - certyfikat ORE.

Zofia Kordala

z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego,  egzaminator egzaminu maturalnego
z języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany; ukonczyła studia podyplomowe „Informatyka dla nauczycieli” w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, studia podyplomowe "Coaching i Mentoring w Biznesie" na Politechnice Łódzkiej, kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą" w ŁCDNiKP, kurs "Przywództwo i zarzadzanie w Oświacie" -ORE i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - certyfikat ORE, certyfikat "Lider Edukacji Coachem" i "Profesjonalny Coach"

Artur Gierula

a.gierula@lcdnikp.elodz.edu.pl

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - kierunek historia, specjalność nauczycielska, nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Ukonczył studia podyplomowe: Studium Menedżerskie Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie
i Organizacja dla Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego, Zarządzanie Oświatą i Kulturą - menedżer oświaty i kultury w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Studia Historii
i Wiedzy o Społeczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Edukacja dla Bezpieczeństwa - edukacja obronna w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; absolwent Executive MBA w The Nottingham Trent University oraz The Baltic Sea Environment Międzynarodowego Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali w Szwecji.

Izabella Kołecka

i.kolecka@lcdnikp.elodz.edu.pl

Magister pedagogiki specjalnej - Akademia Świętokrzyska, absolwentka Studium Podyplomowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi - kierunek Zarządzanie Oswiatą; trener szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne - Warszawa, Towarzystwo "Nasz Dom", mediator - Kraków, Polska Korporacja Trenerów Mediacji; założyciel i prezes Fundacji Pomocy Rodzinie Opoka działającej w latach 2000-2013, dyrektor, menadżer Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi w latach: 2013-2016; społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, członek Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Łódzkim, członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w miejskim zespole interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie przy Urzędzie Miasta Łodzi, członek Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą; Kawaler Orderu Uśmiechu.